Актуални агро новини.Леки повишения на водните нива.

Водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили вследствие снеготопене. По-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн – р. Бели Вит при Тетевен – +23 см, р. Янтра при Габрово – +17 см и Източнобеломорски басейн – р. Арда при Вехтино – +29 см и р. Върбица при сп. Джебел – +35 см.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +23 см;
Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +4 см;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +35 см;
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три водните нива на реките в басейна ще продължат да се повишават. По-значителни повишения ще има във водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра (р. Росица), р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 5, 6 и 7 февруари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. В резултат на по- интензивно снеготопене днес и в следващите три дни ще се повишат водните нива на реките в горната и средната част на водосбора. По-значително ще се повишат нивата на реките във водосборите на: р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Малък Искър и р. Златна Панега. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 5, 6 и 7 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в целия водосбор ще продължат да се повишават, вследствие на снеготопене . В периода 4-6 февруари, в следствие на комбинация от по-интензивно снеготопене и валежи от дъжд, се очаква значително повишение на речните нива във водосбора, като водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се повишават, в следствие на снеготопене. По-значително повишение на речните нива се очаква в периода 5-7 февруари в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива, главно на северночерноморските реки, ще продължат да се повишават, следствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни, в следствие на постепенно снеготопене, ще продължат да се повишават водните нива на наблюдаваните реки. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките: Тунджа-горно и средно течение, Марица-средно и горно течение, Арда-средно и долно течение. На 7 февруари се очакват повишния на речните нива във водосбора на р. Арда и родопспките притоци на р. Марица, които ще бъдат в следствие на комбинация от валежи от дъжд и снеготопене. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

•    Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
•    Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество на р. Черна река при гр. Смолян ще достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 5 и 6 февруари и в обедните часове на 7 февруари.
•    Според последните симулации водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем не се очаква да достигне жълтия праг на внимание през следващите дни.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни, в следствие на снеготопене ще продължат плавно да се повишават нивата на наблюдаваните реки Места и Струма, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията в периода 5-7 февруари. На 7 февруари, в следствие на валежи от дъжд, ще има повишение на речните нива във водосбора на р. Струменшница и долните части на водосбора на р. Струма. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

, 'facebook-jssdk'));