Актуални агро новини.Обнародваха Закона за земеделските земи.

Държавен вестник (брой 13, от 7 февруари 2017 г.) обнародва Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет от 43-то Народно събрание на 26 януари 2017 г. С него собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни могат да създават по споразумение масиви за ползване на пасища, мери и ливади. Споразуменията се одобряват ежегодно до 30 декември за следващата календарна година. Освен това до 31 октомври желаещите и отговарящи на условията животновъди могат да подадат в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите заявление по образец за участие в споразумение. В заявлението се посочват имотите, ползвани по договори, регистрирани в общинската служба по земеделие и/или документи за собственост, с които животновъдът  желае  да участва в споразумението. Към заявлението лицата прилагат декларация, че нямат задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и общинския поземлен фонд и не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които имат такива задължения.

Площта на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за които няма сключени договори и не са подадени декларации по чл. 37б, ал. 1, с изключение на имотите от държавния и общинския поземлен фонд, се разпределя със споразумението между лицата, участващи в споразумения. Споразумението се изготвя до 10 декември по образец. А до 10 ноември комисията предоставя на лицата, участващи в споразумения:

1. данни за регистрираните в общинската служба по земеделие договори за ползване и/или документи за собственост на пасища , , мери и ливади, заявени или декларирани за:

а) ползване в реалните им граници;

б) участие в споразумение;

2. актуална справка по ал. 9;

3. данни за задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7;

4. размера на средното годишно рентно плащане за землището.

Лице, на което е разпределена площ по-голяма от определената в чл. 37и, ал. 4, прилага към споразумението декларация за имотите, които ще заяви за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители. Декларацията е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.