Актуални агро новини.Срокове за стопанската 2016/2017 г. за споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади.

За календарната 2017 г. сроковете по чл. 37ж на  обнародвания Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСППЗ) се удължават с 4 месеца.

- за подаване на декларация по чл. 37б, ал. 1 и заявление по чл. 37б, ал. 3 – до 20 февруари 2017 г.;

- за определяне на комисия по чл. 37в, ал. 1 – до 5 март 2017 г.;

- за сключване на споразумение по чл. 37в, ал. 2 и разпределение на ползването на земите по масиви по чл. 37в, ал. 3, т. 2 – до 30 март 2017 г.;

- за изготвяне на доклад и издаване на заповед за разпределение на масивите в землището по чл. 37в, ал. 4 – до 5 април 2017 г.;

- за обявяване на заповедта по чл. 37в, ал. 5 – до 10 април 2017 г.

В обнародвания ЗСППЗ присъства и изменението, с което договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Когато договор за аренда е сключен по Закона за арендата в земеделието до влизането в сила на този закон само от някои от съсобствениците на земеделската земя, отношенията между тях се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. Този договор не може да се противопостави на арендатор по договор за аренда, сключен със съсобственик на същия имот, който е бил вписан по-рано в службата по вписванията.

, 'script', 'facebook-jssdk'));