Актуални агро новини.Международна научна конференция обсъди състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, предоставяни от тях.

133-ма учени от 21 страни бяха посрещнати от българските им колеги в София на Международната научна конференция „Науката в действие“. Двудневният форум се провежда по проект MetEcoSMap , финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

МОСВ представи напредъка по проекта, който има за цел разработването на Методологична рамка за оценка и картиране на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги в България. Тази рамка включва 9 методики за деветте типа екосистеми идентифицирани на територията на страната. България е една от първите страни в Европейския съюз, която прави такава разработка. Богатото биологично разнообразие на България затруднява оценката на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги, но учените и еколозите са се заели да се справят с това предизвикателство.

В рамките на конференцията се проведоха пленарни сесии и семинари по картиране на екосистемите, оценка на състоянието на екосистемите, картиране и оценка на екосистемните услуги, биофизични перспективи, социално-културни перспективи.

Един от основните акценти на форума бе използваните методи за биофизична оценка на екосистемите и картографиране на екосистемните услуги предоставяни от тях в различните страни, както и предизвикателствата и проблемите, срещани при изпълнението на тези дейности.

Поддържането на екосистемите в добро състояние е от изключително значение за качеството и количеството на предоставяните от тях екосистемни услуги. Получаваните и потребявани от човечеството ползи, като храна, суровини, вода, горива и лекарства, както и осигурената защита от природни бедствия, контрол на ерозията и предотвратяване на наводненията могат лесно да бъдат загубени, а нематериалните-културни ползи по отношение на отдих, туризъм и естетическа наслада подобряват стандарта на живот на всеки един от нас.