Актуални агро новини.Обнародвано е изменение и допълнение в Закона за горите.

В бр. 13 от 07.02.2017 г. на Държавен вестник е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията , с който е изменен и допълнен Закона за горите. Изменени и допълнени са разпоредби основно в Раздел IV на Глава Трета от Закона за горите, свързани с учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии.