Актуални агро новини.Туризмът да стане приоритетна специалност в образованието.

Професионалното направление „Туризъм“ в университетите трябва да влезе в списъка на приоритетните специалности. С такова становище излезе Междуведомственият съвет за кадрите в туризма. „Ще изготвим обосновано предложение за включване на професионалното направление „Туризъм“ в списъка на приоритетните“, заяви министърът на туризма доц. д-р Стела Балтова при откриване на четвъртото заседание на съвета.

Тя коментира, че досега Междуведомственият съвет е работил активно и че дейността му е от приоритетно значение за целия сектор. Областите , по които действа са: увеличаване броя на студентите в специалност „Туризъм“, изработване на актуален ситуационен анализ за реализиране на трудовите ресурси, създаване на модел за партньорство между бизнеса и образователните институции, адекватно практическо обучение на учениците в цялото средно образование.

Поставен бе акцент върху постъпилите предложения за допълнение и изменение на длъжностите по Националната класификация на професиите и длъжностите в Р България. Представени бяха възможноститe за финансиране на проекти за квалификация и заетост в сектора през Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

По време на четвъртото заседание се оформи дискусия по проблемите, свързани с необходимостта от повишаване на образователния ценз за определени професии в туризма, залагането на минимални изисквания в обучителните програми, както и провеждането на курсове за по-високото управленско ниво. Участниците в Междуведомствения съвет за кадрите в туризма се обединиха около идеята, че заседанията му трябва да се провеждат по-често с оглед на оперативността при решаване на всички теми и конкретно възникнали казуси.