Актуални агро новини.Участници от девет държави дискутират бъдещето на Дунав в София.

Над петдесет участници от 9 държави дискутират в София бъдещето на Дунавския регион на конференция организирана от WWF България. Иновативни решения за развитие, нови възможности за препитание и бизнес в общности с нисък икономически статус в регионите по поречието на р. Дунав са фокусът на международната конференция „Местна икономика и опазване на природата в региона на река Дунав“ (LENA).

По време на конференцията , която се провежда до 24-ти февруари в гр. София, представители на 17 организации полагат началото на международно сътрудничество с цел да свържат природата с хората за тяхното благополучие и просперитет.

„Всички знаем, че природата е красива по много начини, но не става въпрос само за естетика. Важно е какви услуги получава обществото ни от природата - съхранение на въглеродния диоксид или опрашването, например“ – отбеляза  Силвия Бърова, Главна дирекция „Околна среда“ на ЕК. По думите й всички финансови ползи от мрежата в Европа се равняват на 200-300 милиарда евро годишно. Инвестициите, от друга страна, включително тези за управление на защитените зони, са в размер на 6 милиона евро за година. Това означава, че за едно инвестирано евро бихме могли да получим 50 обратно. Данните се позовават и на последната проверка за пригодност на двете директиви (за птиците и хабитатите), основа на мрежата Натура 2000“ – добави Бърова.

Някои от предстоящите дейности на партньорството по Дунав ще са насочени към развитието на туризъм и устойчив транспорт в региона използвайки електрически велосипеди и към възможностите за устойчиво генериране на доходи и управление на природните ресурси с фокус върху селското стопанство, събирането на диви растения и рибарството. Пилотни проекти за бизнес инициативи ще се осъществяват в 11 зони от мрежата Натура 2000.

Партньорството, което се създава в рамките на настоящата конференция, е от огромно значение както за природното наследство на Централна и Източна Европа, така и за местните общности в Дунавския регион. „Ролята му през следващите няколко години ще бъде да демонстрира кои инструменти за устойчиво ползване на природните ресурси работят и да открие най-успешните модели на работа, които са лесно приложими в по-широк мащаб“ – заяви  Веселина Кавръкова, ръководител на WWF България. „Затова сътрудничество от такава величина, обединяващо много държави, е изключително важно за региона“ – допълни Кавръкова.

Събитието се провежда в рамките на проект LENA - „Местна икономика и опазване на природата в региона на река Дунав“ и има за цел да осигури иновативни решения за развитие на икономически дейности в защитени територии по поречието на р. Дунав и неговите притоци в хармония с природата. Партньорите по проекта са общо седемнадесет и представляват местни власти, институции за управление на защитени територии и организации за местно икономическо развитие и природозащита и идват от 9 различни държави по р. Дунав: Австрия, България, Румъния, Унгария, Германия, Сърбия, Словения, Украйна, Хърватия.