Актуални агро новини.БДЗП допринесе за изготвяне на план за действие за опазване на лешоядите в Евразия и Африка.

Проведе се четвъртият и последен от серията регионални семинари за разработване на план за действие за опазване на лешоядите в Африка и Евразия, организиран от Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия.  

В семинара се включиха 35 участника от различни държави, сред които и експерт от Българското дружество за защита на птиците, който представи пред аудиторията Планa за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване. Миналата година през октомври БДЗП участва в предишен семинар от серията,  проведен в Националния парк Монфрагуе, Екстремадура, Испания.

Основен фокус на работната група бяха пет вида лешояди, сред които и египетският лешояд – класифициран като „Застрашен“ в Червения списък на застрашените видове, както и черния и брадатия лешояд, посочени като „Почти застрашени от изчезване“.

Близкият изток е изключително важен за лешоядите поради две причини: той приютява важни  гнездящи популации и е миграционен път за мигриращите видове лешояди, много от които гнездят в Европа и Азия. Затова и международното сътрудничество е от решаващо значение за разработването и прилагането на съгласувани действия за опазването на тези видове птици.

Планът за действие за опазване на лешоядите в Африка и Евразия обхваща 15 вида лешояди, а териториите , през които мигрират, гнездят и зимуват се простират на повече от 120 страни в Африка, Азия, Европа и Близкия Изток. Общата цел  е  преустановяване на  сегашните драстични спадове в популацията на лешоядите и да възстановяване на природозащитния статус до благоприятно ниво.  

БДЗП взе активно участие и в заключителния и обобщаващ семинар в Толедо, Испания. Черновата на плана включва най-актуалните данни за състоянието на видовете лешояди и подробен анализ на заплахите, които водят до тяхното изчезване.

 

Проектопланът ще бъде изпратен за обществено обсъждане в следващите няколко седмици, като  окончателния вариант ще бъде представен на 12-та среща на  Конференцията на страните към CMS през Октомври 2017 г. на Филипините.