Актуални агро новини.В ЕП приеха предложението на Момчил Неков за приоритетно финансиране на затворен цикъл на производство в селските региони.

Чрез финансовите инструменти и грантове на кохезионната политика на ЕС да бъдат финансирани проекти насочени към затворен цикъл на производство и къси вериги, гласуваха евродепутатите в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП вчера. Текстът беше предложен от българския евродепутат Момчил Неков, който е член на ресорната комисия. „Проекти свързани с  изграждането на социална инфраструктура като образователни, медицински , , социални и детски заведения, както и изграждането на мрежа за високоскоростен интернет трябва също да бъдат в центъра на политиката на сближаване. Селските райони имат потенциал и той трябва да бъде подкрепян и развиван“ заяви Неков.

Акцент върху многопластовата роля на селското стопанство също беше подчертан и приет по време на гласуването вчера, отново по предложение на българския евродепутат. Подкрепа за специфични за региона проекти с насоченост към преработката и развитието на дървесни и недървесни горски продукти също беше одобрена с мнозинство. „Планинските и необлагодетелстваните райони на ЕС, които са в голямата си част в селските общини, имат специфика, която трябва да бъде отчитана. Селското стопанство в тези региони създава поминък и работни места, пази традиции. Ако няма проекти и по-добри условия за финансиране за тях, още стотици села ще изчезнат от картата на България и Европа, а с тях и достъпът до местно производство и храна, добри условия за отдих и здравословен живот“ коментира Момчил Неков.