Актуални агро новини.Сигнал за замърсяване на река Голяма провериха екоинспектори.

Проверка за замърсяване на река Голяма от хвостохранилището „Ерма река“ е извършена от РИОСВ- Смолян. Инспекторите са установили променен цвят на водата на реката.

След интензивните валежи и разтопяването на ледената повърхност на езерото на хвостохранилището към Ермореченската обогатителна фабрика водното количество е повишено. В резултат се отмиват натрупани по бреговете на съоръжението отложения от хвоствов пясък.

Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището , където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. След анализ на пробите ще бъде преценено каква  административно-наказателна  мярка да се приложи за допуснато замърсяване.