Актуални агро новини.Започва пожароопасният сезон в горските територии.

Заповед за началото на пожароопасния сезон в горските територии на Варненска област издаде областният управител. Той ще продължи до 31 октомври, като в рамките на този период отговорните институции трябва да засилят мерките за осигуряване на пожарна безопасност. По силата на документа държавните горски и ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие трябва да създадат необходимата организация за предотвратяване на огнени инциденти. Част от мерките включват и проверка състоянието на наличните хидранти, водоеми и противопожарни депа  в горските територии.

В изправност трябва да бъдат и пожарогасителните устройства, с които разполагат ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до гори. Мерки за почистване и обезопасяване трябва да вземат и собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в обхвата на горите.

До края на октомври се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии. С особена бдителност гражданите и институциите трябва да подхождат и към горимите отпадъци. Те трябва да се изхвърлят задължително на определените за целта места.
Ръководителите на сдруженията на ловците, риболовците и туристите са задължени да проведат инструктаж на членовете си за правилата за пожарна безопасност. Спазването на правилата трябва да осигурят и началниците на военни формирования и части при провеждането на полеви занятия и учения.

На кметовете на общини и кметства пък се възлага да организират денонощна телефонна връзка с органите по пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите имат задължение да спират дейностите или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават предпоставки за възникването на огнени инциденти.

 

 

, 'script', 'facebook-jssdk'));