Актуални агро новини.Водните количества на реките са около праговете за високи и средни води.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) водните нива в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали, вследствие на валежи от дъжд и оттичане. По-значителни повишения са отчетени на р. Искър при с. Ореховица (+50 см), р. Осъм при с. Изгрев (+74 см), р. Русемнски Лом при с. Божичен (+80 см) и на р. Камчия при Гроздьово (+64 см). В Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни речните нива са останали без съществени изменения или са се понижавали.

Водните количества на всички наблюдавани реки са около праговете за високи и средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +28 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения +24 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +31 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +15 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, като само в долните течения на р. Янтра и р. Русенски Лом все още ще има повишения, вследствие на оттичане. На 17 март водните нива в реките източно от р. Янтра (р. Янтра, р. Русенски Лом и добружанските реки) ще се повишават незначително, вследствие на валежи от дъжд. В останалата част от басейна речните нива ще са без съществени изменения. На 18 март речните нива ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес в резултат на оттичане, ще има покачване на водното ниво на основната река в долното й течение. През следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 16, 17 и 18 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес водните нива в целия водосбор на р. Янтра ще се понижават. През следващите 2 дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 17, 18 и 19 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес се очакват значителни, вследствие на оттичане долно течение на реката. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, като днес, 16 март то ще бъде близо до жълтия праг в долното течение на р. Русенски Лом.

Черноморски басейн: Днес водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 17 март, вследствие на валежи от дъжд се очакват краткотрайни и незначителни повишения във водосборите на р. Провадийска и р. Камчия. На 18 март речните нива в басейна ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения. На 17 март, вследствие на валежи от дъжд, са възможни краткотрайни и незначителни повишения на нивата в отделни измервателни пунктове. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация – на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/

На 16 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение Ė1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.03.2017 г. е 3 942,2 млн. куб. м и представлява 60,7% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 76 ,8% от общия им обем; напояване – 50,4% от общия им обем; енергетика – 63,6% от общия им обем.