Актуални агро новини.НИМХ – БАН не прогнозира съществени изменения на речните нива.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в Дунавския и

Черноморския басейн са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения на водните нива вследствие на валежи от дъжд са отчетени във водосборите на р. Марица, р. Арда – до + 42 см (Източнобеломорски басейн) и във водосбора на р. Струма (Западнобеломорски басейн). По-значително повишение (+ 78 см), което е в резултат на работата на хидротехническо съоръжение е регистрирано на р. Въча при Девин (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 13 см до + 5 см

Черноморски басейн: понижения до – 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 26 см до + 46 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 6 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни водните нива на реките в целия басейн ще се понижават или останат без съществени изменения. В резултат на оттичане днес са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в долните части от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 март ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. На 28 и 29 водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30 март, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 28 , , 29, 30 и 31 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане са възможни краткотрайни повишения на речните нива в долните части от водосборите на южночерноморските реки (главно във водосборите на реките разположени южно от река Факийска). През следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Повишения вследствие оттичане ще има в долните течения на р. Марица и р. Арда. През следващите 2 дни водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес водните нива в басейна ще се понижават. Повишения вследствие на оттичане са възможни главно в долните части от водосборите на реките Доспат, Места и Струма. През следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 28 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27. 03. 2017 г. е 4 072, 3 млн. м3 и представлява 62, 7% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•питейно-битово водоснабдяване – 79, 5% от общия им обем
•напояване – 52, 3% от общия им обем
•енергетика – 65, 2% от общия им обем