Актуални агро новини.Източникът на миризмите в Русе не е промишлен.

 

Източникът на миризмите, за които бяха подадени сигнали през последните три дни в Русе, не е промишлен. Само за периода  24-27 март

на дежурния телефон в РИОСВ са регистрирани 8 сигнала за миризми на територията на града. След извършени проверки е установено, че, в периметъра на районите на сигналите – централна градска част, Градски хали и др., няма промишлени източници, които да емитират миризми.

По данни от пунктовете за мониторинг, разположени на територията на Русе , за периода 24-27 март е регистрирано само едно превишение на средноденонощните норми  (СДН) за ФПЧ10  – в пункта АИС „Възраждане“, в петък. Същия ден са констатирани и завишени концентрации на азотните оксиди, бензен и ФПЧ2,5. В останалите дни, данните от наблюдението върху качеството на атмосферния въздух не показват превишения на средноденощните или средночасови норми на измерваните замърсители.