Актуални агро новини.МОСВ взема мерки за пожарната безопасност в защитените територии.

Министърът на околната среда и водите Ирина Костова издаде заповед, с която определя периода от 1 април до 31 октомври 2017 г. за пожароопасен сезон в защитените територии изключителна държавна собственост.

Целта е да се предотвратят пожари в резерватите, поддържаните резервати и националните паркове, а в случай на възникване да се ограничи разпространение им и да се създадат условия за своевременно гасене.

По силата на заповедта директорите на регионалните екоинспекции и на Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ трябва да предприемат мерки за стриктно прилагане на плановете за противопожарно устройство. Необходимо е да се разработят годишни оперативни планове за противопожарна дейност в т. ч. схеми за оповестяване на държавните институции и местните власти. Да организират специализирано наблюдение в поверените им защитени територии и дежурства по график. Да осъществят засилен превантивен контрол върху посетителите и дейността на собствениците и ползвателите на обекти в защитените територии. Ясно да обозначат с указателни табели  местата за палене на огън. Да информират населението и посетителите чрез средствата за масово осведомяване за опасността от възникването на пожари и правилата за противопожарна безопасност.

До 15 април 2017 г. ще бъдат изпратени предложения до кметовете на съответните общини , които трябва да организират доброволни формирования за гасене на пожари. Кметовете не бива да допускат палежи на стърнища, слогове и крайпътни ивици и сухи треви. Тяхна задача е също да информират населението за опасността от възникване на пожари и санкциите, които  ще бъдат предприети срещу нарушителите.