Актуални агро новини.Новo гнездо на царски орел откри екип на БДЗП.

Екип на LIFE проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Земя за царския орел“ откри ново гнездо на царски орли в защитена зона от Натура 2000  „Дервентски възвишения“. Миналата година по това време бе наблюдавана още една нова двойка в същия район. С последното откритие борят на царските орли, гнездящи в Дервентските възвишения, нарасна на три двойки.

До момента общо 26 двойки царски орли са заели гнездовите си територии и ремонтират гнездата си, а 7 от тях вече са замътили.  Двойката царски орли в сливенско традиционно снася по-рано яйцата си –  тази година е наблюдавана да мъти още на 17 март, а останалите шест в Сакар и Западна Странджа също замътиха необичайно рано. За вида е  характерно това да става в края на март и началото на април.

Мониторингът на гнездовите територии на царския орел продължава като до 10 април ще бъде известен броят на двойките и заетите от вида територии.

Царският орел е една от най-редките птици, както в България, така и в света. В миналото е бил сред най-разпространените грабливи птици у нас , , а днес популацията му наброява едва 28 двойки. Една от основните заплахи за вида е загубата на  местообитания. Разораването и превръщането на някои от най-значимите за царския орел територии в обработваеми земи, лозя и овощни градини разрушава лалугеровите колонии, които са основен хранителен ресурс за вида. Смекчаването на тази заплаха е в основата на LIFE проекта на Българското дружество за защита на птиците „Земя на царския орел“ ( www.LandforLife.org ) с основна цел възстановяването и подобряването на ловните местообитания на царския орел.