Актуални агро новини.Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества в по-голяма част от наблюдавани реки в Дунавския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 21 см до + 10 см

Черноморски басейн: колебания от – 5 до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 14 см до + 15 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни водните нива на реките ще се понижават или останат без съществени изменения. Днес, в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит и горните течения на Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 31 март и на 1 и 2 април  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 31 март, 1 и 2 април, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 31 март, 1, 2 и 3 април водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 1-2 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес, в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора на р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 1-2 дни водните нива в по-голяма част от реките ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Днес, в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горното течение на р. Тунджа, както и в родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 31 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение Ė1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30. 03. 2017 г. е 4 091 ,3 млн. м3 и представлява 63% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 79,7% от общия им обем напояване – 52,4% от общия им обем енергетика – 65,7% от общия им обем