Актуални агро новини.Съществени изменения на речните нива не се очакват.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания (от – 15 см до + 21 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста, Искър и Марица. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 12 см до + 20 см

Черноморски басейн: понижения с до – 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 15 см до + 21 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Във вечерните часове в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките Войнишка река, Видбол, Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Вит. По-значителни се очаква да бъдат повишенията в сряда и четвъртък във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Осъм и Росица.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 април ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 4 и на 5 април в резултат на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения във водосборите на реките над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Банкенска, Блато, Златна Панега и Гостиля. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 април водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. На 4 и 5 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в горното течение на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 4 , 5, 6 и 7 април водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществена промяна. В периода 5-7 април са възможни незначителни повишения във водосбора, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 6 април вечерта в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на черноморските добруджански реки, на р. Камчия и на южночерноморските реки Факийска река, Ропотамо и Дяволска река.

Източнобеломорски басейн: На 4, 5 и 6 април в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения във водосборите на р. Тунджа – в горното и средното течение на основната река, р. Марица – в горното и средното течение на основната река и във водосборите на родопските й притоци и р. Арда – в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й Върбица и Крумовица.

– Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

– Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на наблюдаваните реки Места Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ – БАН: http://hydro.bg/

На 04 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 3.04.2017 г. е 4 111,9 млн. м3 и представлява 63,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 79,8% от общия им обем напояване – 52,6% от общия им обем енергетика – 66,2% от общия им обем