Актуални агро новини.Регламентират се отговорностите за координация и изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г..

Правителството одобри промени в постановлението, с което са определени правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода ,,Водено от общностите местно развитие“.

С измененията се допълва съставът на Комитета за координация и се регламентират отговорностите във връзка с работата на Комитета за избор. Създават се условия за своевременно постигане на резултати от прилагането на стратегиите и се дава възможност на управляващите органи на програмите да минимизират риска от неусвояване на предвидените по подхода средства.

През 2016 г. България проведе първи прием на стратегии по подхода ,,Водено от общностите местно развитие“ чрез подкрепа по повече от един от европейските структурни и инвестиционни фондове.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));