Актуални агро новини.Възможни са краткотрайни повишения на речните нива.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Незначителни повишения в резултат на валежи са отчетени в Дунавския и Западнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър и Струма. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 22 см до + 6 см

Черноморски басейн: колебания от – 3 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 7 см до + 5 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в:

Дунавския басейн в резултат на валежи днес се очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни е възможно да бъдат повишенията в горните и средните части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 април ще бъдат около средно многогодишните стойности. На 7 и 9 в резултат на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горното и средното течение на основната река, както и във водосборите на реките над яз. „Панчарево“: Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка, Габровница, Малък Искър, Златна Панега. На 9 април повишения все още ще са възможни в долното течение на основната река вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 7, 8 и 9 април, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в горното течение на основната река при Габрово, както и във водосборите на притоците й Лефеджа и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 април водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като са възможни краткотрайни повишения, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Утре в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни е възможно да бъдат повишенията в долните течения на реките Провадийска и Камчия, както и във водосборите на южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: вследствие на валежи днес ще има краткотрайни повишения във водосборите на реките Тунджа (в горното и средното течение), Марица (в горното и средното течение и в долните течения на родопските и старопланинските й притоци) и Арда (в горното течение и във водосборите на притоците й Върбица и Крумовица).

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения на нивата на реките Места и Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 07 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 6 април е 4 121,1 млн. м3 и представлява 63,5 от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 79,9 от общия им обем напояване – 54,8% от общия им обем енергетика – 66,4% от общия им обем
, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));