Актуални агро новини.България е отличник по управлението на опасните отпадъци.

В МОСВ се проведоха два семинара по управление на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и по управлението на опасните отпадъци и полихлорираните бифенили. Организатори са EK и дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в министерството.

По време на срещите, открити от зам.-министъра на околната среда и водите в служебния кабинет Красимир Живков, бе представен напредъкът на България по управлението на опасните отпадъци. Страната е изпълнила изцяло задължението си за обезвреждане на оборудването, съдържащо полихлорирани бифенили и ще бъде дадена като пример за добра практика пред страните от ЕС, участници в проекта.

Семинарите са по проекта „Подкрепа на държавите членки за подобряване на управлението на опасните отпадъци, базирано на оценката на държавите членки“, осъществяван по поръчка на Европейската комисия. В рамките на проекта са разработени два доклада, отразяващи управлението на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и на опасните отпадъци в България, с основен акцент полихлорираните бифенили. В двете събития взеха участие водещите експерти от BiPro (Германия), определени като изпълнители на проектите, представители на ЕК, експерти от МОСВ, РИОСВ и представители на бизнеса.

В дискусиите се изясниха основните фактори за успех. От ЕК бяха отчетени високите резултати по събиране и рециклиране на ИУЕЕО, както и въведените, специфични за страната мерки по контрол, които ще бъдат представени като добра практика на България при провеждането на следващите семинари по проекта в други държави членки.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));