Актуални агро новини.Извънредни проверки на РИОСВ – Бургас откриха нарушения на фирма за производството на материали от дървесина.

Зачестиха сигналите по работата на оператора „Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас. В периода март-април РИОСВ – Бургас извърши извънредни контролни проверки свързани със запрашаване и изпускане на задушливи газове от дейността на дружеството. Проверките са извършени в присъствието на подателите на сигналите. На място е констатирано , че производствената площадка е запрашена с дървесен прах и стърготини, не е оросена и при вятър има завихряния с пренос на материал.

За установените нарушения на дружеството са съставени актове за установяване на административно нарушение. Предстои налагане на имуществена санкции за неизпълнение на условие от Комплексно разрешително № 475-Н2/2016 г., с условията на което е разрешена работата на инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и ориентирани дървесни частици (ОSB). За това нарушение Законът за околната среда предвижда глоба от 10 000 до 500 000 лева.

В присъствие на представители на  община Бургас и  РЗИ – Бургас бе проведена среща с управителите на дружеството Асен Ников и Николай Банков за предприемане на неотложни мерки за привеждане дейността в съответствие с условията в комплексното разрешително, ограничаване на неорганизираните емисии и на разпространението на миризми.

При неизпълнение на всички мерки, изискани от контролните органи операторът „Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас ще трябва да спре експлоатацията  на инсталацията докато не бъде въведена в съответствие с условията на Комплексно разрешително № 475-Н2/2016 г.