Актуални агро новини.Водните количества остават без съществени изменения.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Само на отделни измервателни пунктове са отчетени по-значителни повишения, следствие работата на хидротехнически съоръжения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни измервателни пунктове от Дунавския басейн и водните количества на северночерноморските реки.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +21 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -6 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +28 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +5 см;

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13 април ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11, 12 и 13 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. През следващите 3 дни водните нива в басейна ще са без съществени изменения, като днес плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в цялия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 11 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири , които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.04.2017 г. е 4 126,4 млн. м3 и представлява 63,5 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 80,0 от общия им обем; напояване – 54,7% от общия им обем; енергетика – 66,6% от общия им обем.