Актуални агро новини.Експертите от РИОСВ – Хасково извършиха 119 проверки през март.

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през месец март 119 проверки на 117 обекта. Дадени са 68 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 5 акта и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 1500 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на стойност 2097 лв.

Съставени са 5 акта на „ВиК“– Хасково  и на „ВиК“– Кърджали за изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване. Издадени са две наказателни постановления по Закона за водите на цех за обработка на естествени обвивки в с. Книжовник за 500 лв. и на торовия завод  в Димитровград за 1000 лв.

Акценти в контролната дейност на РИОСВ– Хасково през месец март са били проверките за спазване на изискванията за етикетиране и съответствие с нормите за допустимо съдържание на летливи органични съединения в предлаганите бои, лакове и авторепаратурни продукти. Извършен е контрол по условията на издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води и спазването на индивидуалните емисионни ограничения. Обект на проверки бяха още лица, притежаващи разрешение за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства. По празниците бе засилен контролът и върху продажбата на защитени видове растения в цветарските магазини.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));