Актуални агро новини.Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект FOR OUR FUTURE.

На 10 април 2017 г. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE) с експертите, разработващи трите допълнителни дейности по проекта.

Срещата бе с работен характер и на нея беше обсъден напредъка по изпълнението на трите допълнителни дейности по проекта. Участие в срещата взеха:  д-р инж. Любчо Тричков – координатор на проекта от страна на ИАГ, Васко Райчинов - координатор на проекта от страна на РДГ Кърджали, Петя Славчевска – технически сътрудник на проекта, инж. Долорес Белоречка – експерт „Междупроектна координация“, инж. Георги Тинчев – експерт „ГИС“, инж. Росица Хорозова – експерт „Научно обслужване“, Мариана Симеонова – експерт „IT и база данни“, Сашка Димова– счетоводител на проекта, инж. Георги Гогушев и г-н Нено Ненов.

Срещата откри д-р инж. Любчо Тричков, който прикани изпълнителите/експертите да представят напредъка по изпълнението на всяка от трите допълнителни дейности. 

Инж. Георги Гогушев  представи извършеното от него до момента по дейност  - „Анализ на съответствието и верификация на данните от създадените модели (алгоритми) за оценка на състоянието на горските екосистеми и на предоставяните от тях екосистемни услуги (ЕСУ) с данните от извършените теренни проучвания. Оценка на двата основни модела: съответно за определяне на състоянието на горските екосистеми и за определяне на ЕСУ предоставяни от тях“.  Инж. Гогушев напомни за метода, по който е извършен сравнителния анализ, представи резултатите от него по показатели и направените  изводи, предложения и препоръки, в т.ч за промени в Методиката за картиране и оценка, които вече са изпратени до МОСВ за предварително съгласуване. Инж. Гогушев представи и направения анализ на източниците на информация, като заключи че предстои изготвяне на обобщена оценка на двата основни модела- този за оценка на състоянието на горските екосистеми и за оценяване на предоставените от тях екосистемни услуги, както и евентуална преоценка на получените до момента оценки и при необходимост корекции в извършеното картиране. 

В изпълнение на  дейността за „Разработване на Методика за оценка на тревното покритие и мъртвата дървесина, чрез използване на дистанционни методи”,  инж. Тинчев показа резултатите от направените  заснемания в избраните широколистни и иглолистни  насаждения във връзка с изпълнение на дейността. Инж. Тинчев обясни начина на работа със съответния софтуер и установяването на обучителни полигони за идентифициране на обектите.  Той представи и информация за несъвпадение на направените оценки, чрез дистанционните методи с фотограметрично заснемане, обработката и анализа на данните от него и резултатите от емпиричните модели изготвени по време на изпълнение на проекта, на базата на която са изведени съответни изводи и предложения.  

По дейност „Подготовка на ГИС данните и публикуването им на ГИС сървъра на Изпълнителна агенция по горите (конфигуриране на ГИС сървър, създаване на WMS)“, докладва Нено Ненов, който представи визуализация на попълнените данни , създадена базова ГИС функционалност за потребителите и по какъв начин потребителят ще получава информация за състоянието на екосистемите и предоставяните от тях услуги. 

На срещата бяха обсъдени редица практически въпроси, свързани с финализирането на трите допълнителни дейности и успешното приключване на проекта. Определена бе датата 19 април за провеждане на Експертен съвет, който да се събере, разгледа и приеме работата на експертите, изпълняващи трите допълнителни дейности. Обсъден бе и състава на Експертния съвет.