Актуални агро новини.МОСВ определи със заповед реакцията на структурите си при замърсяване на природните води.

На 20 април 2017 г. бе издадена заповед, с която се определя взаимодействието на структурите на МОСВ и действията, които се предприемат при установяване на наднормено замърсяване на водите. Документът разпорежда реакцията веднага след установяване на замърсяването и изготвянето на протоколите от изпитване на пробите, включително уведомяването на компетентните органи, макар че съгласно Закона за водите МОСВ и Басейновите дирекции нямат задължение изрично да уведомяват компетентните органи за установени в процеса на извършване на мониторинга на водите отклонения в качеството на водите.

Ето какво още предприе екипът на МОСВ след установеното отклонение от нормите в пробите от подземни води при Помпена станция – „Хасково 1“:

На 11 април 2017 г. е издадена съвместна заповед на министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството за създаване на работна група, която да извърши съвместно проучване за причините на отклонения в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в област Хасково, провеждане на съвместен мониторинг и да предложи мерки за предотвратяване на здравния риск, както и мерки за взаимодействие и обмен на информация между компетентните органи. Същия ден е издадена заповед за вътрешна работна група в системата на МОСВ за предоставяне на информация на министъра на околната среда и водите. На 12 април се проведе съвместна пресконференция с участието на министър Семерджиев и заместник министри от МЗ, МРРБ и МОСВ. Същия ден от МОСВ са изпратени писма до министрите на икономиката, на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството за съдействие и предоставяне на наличната във ведомствата информация. На 12, 13 и 18 април е извършен извънреден мониторинг в конкретни водовземни съоръжения използвани за питейно-битово водоснабдяване (извън мрежите за мониторинг) в района на Хасково и на определени от РЗИ места във водоснабдителната мрежа при конкретни потребители. За изтеклия период са взети и изпитани 44 проби, от които 21 за подземни води и 23 за питейни води. Установени са отклонения от стандарта за качество на подземните води в 8 проби, а в 7 проби и отклонения от допустимата стойност за питейни води. В резултат са потвърдени превишения на допустимите стойности за уран в ПС „Хасково 1“, установено е превишение на допустимите стойности за уран в ПС „Хасково 2“ и ПС „Узунджово 2“.

В периода 12-18 април на базата на анализа на наличната информация, са разработени схеми за мониторинг на  подземните води в обсега на цялото водно тяло (формирано в неоген-кватернерните отложения в Хасковския район). Избрани са 9 допълнителни пункта, за да бъде установено дали замърсяването се разпространява в рамките на водното тяло. Пробовземането е изпълнено на 20. 04. 2017 г., а в момента се извършва изпитването на пробите.

В периода 11-19 април са прегледани наличните данни и възможностите за определяне на допълнителни пунктове, от които да се вземат проби и в останалите райони, в които е установено превишение на контролното ниво по показателя обща α-активност за района на гр. Първомай, селата Православен, Белозем и Борец в Пловдивска област и с. Окоп в Ямболска област. В тази връзка на 11 април бе проведен допълнителен мониторинг на подземни води за изпитване на радиологични показатели. Получените резултати ще бъдат изпратени на РЗИ – Пловдив и РЗИ – Стара Загора, респективно на ВиК – Пловдив и ВиК – Ямбол, за оценка на здравния риск. Избрани са нови пунктове, в които да се извърши мониторинг за установяване на разпространението на замърсяването. Изпратено е писмо до министъра на здравеопазването за среща, на която да се изяснят възможностите за използване на резултатите от мониторинга на питейните води при оценките на състоянието на подпочвените и повърхностни води и обратно, с цел идентифициране на проблеми във водоизточниците за предприемане на мерки.

В периода 12-20 април е събрана и анализирана наличната информация от специализирани хидрогеоложки проучвания в района на Хасково във връзка с обосноваване на мрежата и програмата за мониторинг на водите и изпълнявания мониторинг оттогава до сега.

В момента се извършва преглед на наличните водни ресурси в други водни тела, разположени в близост до Хасково за предварителна оценка на възможностите за осигуряване на алтернативно водоснабдяване на областния град и околните селища. Това се прави, за да има готовност, ако при оценките на компетентните органи за наличието на риск за здравето на хората или за риск по хранителната верига бъде установено, че водите от водното тяло не са подходящи за употреба за питейно-битови, селскостопански, промишлени или други цели.

Продължава събирането на информация за разположението, мониторинговите пунктове и резултатите от мониторинга в закритите уранодобивни обекти, изпълняван от „Екоинженеринг РМ“ ЕООД с принципал Министерство на икономиката.

Информацията ще бъде включена в анализите за натиска, въздействието и риска за състоянието на водните тела, които ще бъдат изпълнени през настоящата и през следващата година във връзка с разработването на следващите Планове за управление на речните басейни. При необходимост ще се предприемат действия за прецизиране на изпълнявания мониторинг на зоните за защита на питейни води. Анализират се възможните причини и мерките, които биха могли да се вземат за решаване на проблемите, свързани с управлението на подземните и повърхностни води, ангажимент на МОСВ по Закона за водите.

Дейностите по управление на водите, изпълнявани от Министерството на околната среда и водите, са регламентирани основно в Закона за водите и подзаконовите актове към него. Мониторингът на природните води (подземни и повърхностни, ангажимент на МОСВ) за периода 2010-2016 г. е определен с първите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ). Съгласно Закона за водите Басейновите дирекции са отговорни за оценка на  състоянието на подземните/повърхностни водни тела, но нямат права и задължения да извършва мониторинг и оценка за качеството на водите за питейно-битови цели (питейни води до „краен потребител”), включително оценка на риска за здравето на хората. Мониторинг за общата α-активност и общата β активност е включен в програмите за наблюдение от 2010 г. Целта е оценка на химичното състояние на подземните води, в зоните за защита на питейните води и в райони в близост със закрити  уранодобивни участъци.

Предвид установените периодични превишения на контролното ниво за обща α-активност, мониторингът , планиран във вторите ПУРБ 2016-2021 г., е разширен. Включен е допълнителен анализ по показателите естествен уран и радий 226. Мониторингът се извършва от акредитирани лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и се отразява в годишна оценка за състоянието на подземните водни тела след обработка на резултатите от предходната година. Информация за резултатите от наблюдението се публикува в 3-месечните бюлетини на ИАОС, които са публично достояние.

Резултатите от  проведения мониторинг за химично състояние на подземните водни тела се обработват и използват за годишните доклади за състоянието на водите, публикувани на интернет страниците на РИОСВ, БД и ИАОС.

В ПУРБ на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) (2016-2021) подземното водно тяло „Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково” с код BG3G00000NQ009 е оценено в риск да не постигне добро химично състояние по показатели Fe, Mn, SO4, NH4, обща алфа-активност (Приложение 35 към раздел 2 на финалния ПУРБ и Приложение 22 към Раздел 2 на проекта на ПУРБ) по данни от мониторинга за периода 2010-2013 г. Затова в ПУРБ на БДИБР е планирана мярка с код OS_3 – „Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води” с Действие за изпълнение на  мярката OS_3_3 „Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този натиск”. Като година за стартиране на мярката е заложена 2017 г.