Актуални агро новини.Теренно посещение по проект свързан с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав.

През 2017 г. започна изпълнението на проект „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав” - CAMARO-D, финансиран по транснационална програма „Дунав – 2014-2020”. На 20.04.2017 г. екипът по проекта направи теренно посещение на водосбор „Очиндолска река“ на територията на ДГС Мездра, който е избран за изпълнение на пилотни дейности по овладяване процесите на ерозия в поройни водосбори, чрез съответните лесовъдски практики.

Във водосбора ще бъде направена демонстрация на работата на системата за ранно сигнализиране за горски пожари, внедрена в ПП „Врачански Балкан“. Ще бъде извършен преглед на противоерозионните мероприятия и необходимостта от допълнителни мерки за овладяване на процесите на ерозия, както и ролята на зелените горски пояси за населените места.
Екипът проведе среща и с инж. Евгения Христова - директор на ДГС Мездра , като заинтересована страна в проекта.