Актуални агро новини.Проведе се заключителен семинар по проект FOR OUR FUTUTRE.

На 25 април 2017г. от 10:30 часа в

сградата на МЗХ, ет.5, зала 500 се проведе заключителен семинар по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП). Събитието бе открито  от инж. Красимир Каменов – ръководител на проекта, който представи накратко целите, резултатите и значението на проекта, както и опита на ИАГ в изпълнението на проекти по Оперативни и други програми финансирани със средства на ЕС и от други източници.

Семинарът продължи с презентация от страна на д-р  инж. Л. Тричков - координатор на проекта от страна на ИАГ и главен експерт в дирекция ПМД към ИАГ, който направи преглед на всички приключили дейности по проекта и представи резултатите, постигнати по време на неговото изпълнение, г-н Тричков описа на кратко и трите допълнителни дейности, въз основа на които бе удължен периодът на изпълнение на проекта до 30.04.2017г.

Конкретните резултати от изпълнението на трите допълнителни дейности представи инж. Георги Тинчев , който посочи, че трите дейности биха могли да се разделят на две групи, като дейността свързана с анализа на съответствието на данните е с фундаментална роля и методичен принос  към общата цел на проекта, докато другите две дейности са от една страна с експериментален характер за набиране на данни за липсващи показатели за оценка и от друга страна - за публикуване и визуализиране на събраните бази данни за типовете горски екосистеми, оценките на състоянието им и на предоставяните от тях екосистемни услуги. 

Подробно описание на извършеното в подейност "Подготовка на ГИС данните и публикуването им на ГИС сървъра на ИАГ" представи  г- н Нено Ненов.

Заключителната презентация за патньорите по проекта РДГ Кърджали и Норвежка горска група и изпълненото от тях представи – г-н Васко Райчинов, координатор от страна на партньора от страна на РДГ Кърджали.

Семинарът приключи с дискусии, свързани с постигнатите резултати, обмен на мнения, възникнали проблеми и предложения за решения, препоръки, появили се при изпълнението на проекта.

В събитието участваха ключови експерти, изпълняващи дейности по картиране и оценка на горските екосистеми и екосистемни услуги от ИАГ, част от екипа по управление и изпълнение на проекта, представители на сп. Гора.