Актуални агро новини.Взаимодействието между всички институции ще подобри контрола в горските територии.

„По-добро взаимодействие и координация между всички институции са необходими при осъществяването на контрол над горските територии“, това каза проф. д-р Иван Палигоров - зам.-министър на земеделието и храните на колегиум с ръководството на Изпълнителна агенция по горите, директори на дирекции в ИАГ, директори на държавни предприятия, директори на регионални дирекции по горите, дирекции на природни паркове, горски семеконтролни и лесозащитни станции.

Форумът беше организиран от ИАГ и постави въпроси, свързани с контрола и опазването на горските територии, както и споделянето на отговорността по опазването им с всички собственици на гори и публични институции.

Необходимо е усилията на колегията да бъдат насочени към привличане на квалифицирани специалисти за работа в сектора , включително увеличаване на дела на горските инспектори с висше образование.

Като един от най-важните проблеми, на който трябва да се намери спешно решение е повишаването на ефективността от административно наказателното и наказателното производство за нарушения в горските територии, чрез предприемане на действия за промени в Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Необходимо е да се повиши ефективността от нормативно въведените мерки – видеонаблюдение и GPS устройства за контрол в реално време, смятат експертите.