Актуални агро новини.БАБХ проведе среща с НСОРБ и Столична община за обсъждане на изискванията и задълженията за идентификация и транспорт на животни.

На 03.05.2017 г. беше проведена съвместна среща между представители на Българската агенция по безопасност на храните, Националното сдружение на общините в Република България, Столична община и Областна дирекция по безопасност на храните – София град. На инициираната от БАБХ среща се обсъдиха следните въпроси:

реда и начина за идентификацията на еднокопитните животни и предприемане на мерки за недопускане придвижването на неидентифицирани животни, както и за транспортиране на еднокопитни без документи за движение и идентификационен документ – паспорт; последващи действия и алтернативи в случаи на установени животни с неизяснен произход и собственост; контрол на регистрираните пазари за живи животни и предприемане на мерки по недопускане на провеждане на нерегламентирани пазари; транспортиране на живи животни до регистрирани пазари само с одобрени транспортни средства; предприемане на мерки по осигуряване спазване на изискванията за хуманно отношение към животните по време на транспорт и в пазарите за живи животни; реда и начина за идентификация на домашните любимци и контрол на регистрацията им в общините; възможност за предоставяне на общините на достъп до информацията за домашните любимци в Интегрираната информационна система (ИИС) на БАБХ – ВетИС; други актуални въпроси.

Припомняме, че изискванията относно идентификацията на животните, придвижването и транспортирането им, както и за хуманното отношение към животните, включително и по време на транспорт съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) е отговорност на стопаните на животните.

Също така, съгласно ЗВД органите на местната власт – кметовете и кметските наместници следва да недопускат до общински пасища и места за водопой на животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор , контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, както и да не допускат свободно движение на животни по улиците на населените места;

На срещата бяха обсъдени и възможности за промяна на ЗВД, Наредба № 44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни, Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти, както и на съответните общински наредби, регламентиращи реда и начина за отглеждане на животни на територията на общината.

По време на срещата бяха определени и бъдещи стъпки на взаимодействие.