Актуални агро новини.Лесозащитна станция - Пловдив проведе работна среща с колеги от Словакия за справяне с основните болести и вредители в горите.

Експерти от Лесозащитна станция гр. Пловдив проведоха миналата седмица работна среща с международно участие от Словакия по проблеми, свързани с болестите, нанесени от насекоми, вредители и други повреди в горските територии в териториалния обхват на станцията. 

В мероприятието участие взеха д-р Ян Кулфан, д-р Петар Зах и инж.Милан Никуши от Институт по екология по горите към словашката Академия по науките, д-р Милан Зубрик от словашката Станцията за защита на горите, чл.-кор. Пламен Мирчев и  проф. Георги Георгиев от Институт за гората към БАН, както и проф. Даниела Пиларска от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

След запознаване с дейността на Лесозащитна станция-Пловдив, специалистите посетиха насаждения в Държавно горско стопанство-Кирково, в които през 2013 г. беше успешно проведена биологична борба с гъботворката (Lymantria dispar) чрез интродукция на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga. От същите обекти се събраха гъсеници от различни видове листогризещи вредители с цел установяване на патогени по тях, проследяване на взаимотношенията на Entomophaga maimaiga с другите насекомни видове и потвърждаване на специфичността й към гъботворката.

По време на срещата бяха обсъдени важни проблеми, свързани със защитата на горските територии. Дискутирани бяха и прогнозите за очакваните нападения от вредители, болести и други повреди в горите през 2016 г., както и предвидените дейности за борба с тях.

 
, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));