Актуални агро новини.Българският национален стандарт за отговорно управление на горите е одобрен и влиза в сила на 16 август 2017.

Българският национален стандарт за отговорно управление на горите е одобрен и влиза в сила на 16 август 2017 г.
 
Отделът за стандарти и политики към международната организация FSC (Forest Stewardship Council) обяви одобряването на разработения за България национален стандарт за отговорно управление на горите, който влиза в сила на територията на страната от 16 август 2017 г. С това България се нарежда сред първите държави в Европа (с Франция и Португалия), довели до успешен край процеса по разработване на национални стандарти по горска сертификация, в съответствие с най-новите изисквания на FSC. Българският стандарт е разработен от национална работна група, координирана от WWF, с участието на представители на различни министерства , институции и организации.
 
„Принципите и критериите на FSC осигуряват международно призната норма за отговорно управление на горите. Нуждата от адаптиране на регионално и национално ниво се налага от разнообразните законови, социални и географски различия, в чиито условия растат горите в различните части на света. По тази причина към принципите и критериите се разработват индикатори, адпатирани на национално ниво. Те отразяват местните специфики и задават конкретиката в изискванията за отговорно управление на горите в съответната държава” – разясни процеса Нели Дончева, ръководител програма „Гори” във WWF-България.
 
Одобрението от FSC е поредната важна стъпка към отговорното управление на горските ресурси в България. „С разработването на националния стандарт заинтересованите страни от бизнеса, природозащитната и социалната сфера доказаха, че имат обща воля и могат да работят заедно за създаването на подходящи условия за опазване, развитие и правилно управление на един ценен общонационален ресурс, какъвто са горите” – допълни още Дончева.

Според изискванията на FSC националният стандарт влиза в сила три месеца след официалното му публикуване на сайта на организацията, т.е. на 16 август 2017 г. Това означава, че всички горски територии, които кандидатстват за сертификат, ще бъдат оценявани от сертифициращите фирми съгласно изискванията на националния стандарт, считано от тази дата. За да запазят своя сертификат, всички сертифицирани към момента горски стопанства трябва да преминат през одит спрямо новите изисквания на националния стандарт в рамките на една година от датата на влизането му в сила, т.е. най-късно до 16 август 2018 г.