Актуални агро новини.140 проверки направи през май РИОСВ–Хасково.

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през май 140 проверки на 138 обекта. Дадени са 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 7 акта , наложени са 2 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 5800 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на обща стойност 8695 лв.

Издадени са две наказателни постановления по 1400 лв. на физически лица за събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационни документи. За изпускане на отпадъчни води над допустимите норми е издадено наказателно постановление за 1000 лв. на винарска изба. За неизпълнение на предписание с 2000 лв. е глобен и цинков завод (в несъстоятелност). Съставени са актове на кметовете на община Кирково и на селата Глухар и Звезделина в община Кърджали за неизпълнения на дадени предписания за почистване на речни корита и прилежащите им територии. Акт за неизпълнение на дадено предписание е съставен и на млекопреработвателно предприятие. Още два акта са съставени за нарушения по Закона за водите и един за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наложени са 2 санкции на пивоварен завод и на торов завод за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми.

Основен акцент в контролната дейност през май бяха проверките по речните корита и прилежащите им територии и по общинската пътна мрежа, във връзка с издадените през февруари предписания за предприемане на мерки по изпълнение на задълженията за поддържане чистотата на общинските пътища. В изпълнение на предписания, през месеца бяха закрити 11 нерегламентирани сметища в региона. Обезщетени са двама собственици на стопански животни, за които е установено, че имат причинени от мечка щети в стадата. Преустановен е улова на диви птици в гробищния парк в Хасково. В подходящи местообитания са освободени 39 сухоземни костенурки, обект на бракониери. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 15 сигнала.