Актуални агро новини.Проведе се експедиция по река Дунав.

Зелени Балкани проведе експедиция по река Дунав. Маршрутър Видин - Силистра бе пропътуван с моторна лодка. В инициативата взеха участие 6 експерта от „Зелени Балкани" и двама от НП „Централен Балкан". Основна цел- проучване на орнитофауната по реката. Бяха посетени инякои от най-големите и стари крайдунавски езера и блата в обсега на Дунавската низина.

Установен беше значителен спад в числеността на гнездящите птици в смесените колонии както и видовото им разнообразие. Значителна промяна имаше в три от тях, като от гнездящите сиви, гривести, малки бели и нощни чапли, малък корморан липсваха и вероятно са се преместили. Значителен спад има и при гнездящите двойки лопатарки.

Числеността на големия корморан пък се е увеличила почти двойно в сравнение с предишни години. Не е изключено това да е причината за изчезването на другите видове птици. Открити бяха две новообразували се пясъчни коси на които гнездяха основно речни рибарки с ниско присъствие на белобузи рибарки. На една от пясъчните коси в близост до резервата "Сребърна" се наблюдава струпване на около 170 къдроглави и розови пеликани, хранещи се кокилобегачи и саблеклюни. Ето и още какви видове имаше - късопръст ястреб, морски орли, черноврати гмуреци и сиви гъски.

Негативно влияние върху крайречните местообитания имат множеството бетонни укрепвания по брега и каменни насипи, както и унищожаването на естествените крайречни и островни гори и замяната им с плантации от хибридни тополи (този проблем съществува от няколко десетилетия).

Дейностите на Зелени Балкани в района на река Дунав продължават. От организацията имат идея за провеждане на трансгранични експедиции, които да позволят и проучването на румънските острови и изграждането на пълна картина за биоразнообразието по реката.

 

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));