Актуални агро новини.ПОЗИЦИЯ НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РА.

Ръководството на ДФ „Земеделие“ винаги се е отнасяло, отнася се и днес отговорно и с респект към труда на земеделските производители в България. Водени от принципите за коректност и равнопоставеност към всички заети в отрасъла на селското стопанство заявяваме, че основните цели в работата ни неотлъчно са били навременното превеждане на средствата по схемите, мерките и програмите, които институцията администрира.

В тази връзка припомняме, че превеждането на средствата по схемите на Директните плащания за Кампания 2016 започна още през октомври - с авансови плащания за обвързано подпомагане в животновъдството.

За пръв път за Кампания 2016 основната част от субсидиите по СЕПП бяха преведени още през декември, а не както традиционно се случваше в предходни кампании – през януари. Това стана възможно както благодарение на решение на правителството в оставка за увеличаване бюджета на Фонда, така и благодарение на усилията и денонощния труд на експертите в ДФ „Земеделие“. Преди Коледа 41 840 земеделски стопани получиха основната част от компенсаторните плащания за единица площ, в размер на 500 млн. лева. В началото на февруари бяха преведени още 128 млн. лева по СЕПП на стопаните, за които актуализацията на данните в Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП) не беше приключила и затова не получиха плащанията си през декември. Субсидиите бяха разплатени въз основа на базовото плащане, в размер на 199 лв. за всеки обработван хектар земя.

Ще припомним още, че реформата в ОСП промени изцяло в полза на кандидатите алгоритмите за изчисление на сумите за подпомагане и създаде нов модел за налагане на санкции, които се въвеждат от ДФЗ–РА - т. нар. система „Жълт картон“. Системата предвижда намален размер на административните санкции, но въвежда и проследяването им в следващите кампании. Директните плащания се обвързват с механизма „Финансова дисциплина“ – досега прилаган единствено в „старите“ страни членове на ЕС. Плащанията от европейските земеделски фондове подлежат на постоянни проверки от структури на ЕК , като препоръките налагат прилагане на допълнителни контроли по заявленията преди оторизация на средства за Kампания 2016. В противен случай съществува риск от налагане на санкции на България

Към днешна дата ДФ „Земеделие“-РА е изплатил за Кампания 2016 общо близо 1,8 млрд лева. Съгласно приложимото европейско законодателство, средствата по схемите на Директните плащания се превеждат до 30 юни на следващата година от кандидатстването, но само след приключване на всички предварителни проверки.

С цялото си уважение към земеделските стопани в България заявяваме, че ДФ „Земеделие“ ще спази изискванията и правилата на европейските регламенти и ще преведе всички дължими средства на земеделските стопани по схемите на Директните плащания за Кампания 2016 в срок - до 30 юни 2017 г.