Актуални агро новини.108 обекта провери РИОСВ - Стара Загора през май.

Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 117 проверки на 108 обекта. Издали са 94 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода са съставени 2 акта и издадено едно наказателно постановление. Събраните суми от наложени санкции са на обща стойност 5597 лв.

Акт е съставен на физическо лице от град Ямбол, за което се установи, че съхранява излезли от употреба моторни превозни средства без разрешително по Закона за управление на отпадъците. Вторият акт за установяване на административно нарушение е стартиран за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с издадено комплексно разрешително на обект в село Калчево, община Тунджа.

През май е издадено наказателно постановление в размер на 50 000 лв. на юридическо лице от град Ямбол за извършване на дейност без комплексно разрешително, с което е нарушен Закона за опазване на околната среда (ЗООС), а инсталацията е запечатана чрез пломбиране.

За периода не са налагани нови санкции по ЗООС, но събраните суми от наложени санкции в предишни периоди са на обща стойност 5 597 лв. Получената сума е разпределена на общините, на чиято територия са санкционираните субекти. Най - големи суми са преведени на общини Стара Загора (3 799,20 лв.) и Стралджа (678 ,40 лв.).