Актуални агро новини.МОСВ призовава да се спазват противопожарните правила през лятото.

Министърът на околната среда и водите всяка година издава заповед за определяне на пожароопасния сезон в защитените територии изключителна държавна собственост. Документът регламентира мерките , които трябва да предприемат структурите на Министерството на околната среда и водите във връзка с превенцията и гасенето. За опазване от пожари на защитените територии – резервати, поддържани резервати и  национални паркове, Дирекция „Национална служба за защита на природата“ и регионалните структури на МОСВ – Дирекциите на националните паркове и РИОСВ, предприемат необходимите превантивни мерки.

С рязкото повишаване на температурите се увеличи опасността от възникването на пожари не само в защитените територии, но и в тези, заети от естествени екосистеми с висока природозащитна стойност. Във връзка с повишената пожарна опасност, МОСВ призовава гражданите, потърсили прохлада или изпълняващи служебните си задължения сред природата, да спазват стриктно противопожарните правила. Да не палят огън извън определените и обозначени за това места, да не оставят огъня без наблюдение и да не се напуска на мястото, преди да се уверят, че огънят е загасен. Не трябва да се разпалват и  хвърлят в огъня леснозапалими изкуствени материи, масла и други запалителни течности и да не се използват сигнални ракети, димки, пиратки, хартиени балони с горещ въздух, запалителни или трасиращи боеприпаси и взривни вещества. Да не се изхвърлят опаковки с леснозапалими течности и масла, незагасени цигари, особено  от автомобилите, да не се оставят сред природата бутилки и други стъклени опаковки и да не палят треви и растителни отпадъци с цел почистването на терена. По никакъв повод сред природата да не се изгарят отпадъци.

В случай на пожар незабавно трябва да се подаде сигнал на 112 или на телефоните на Районните служби по пожарна и аварийна безопасност, Дирекциите на национални паркове, Регионалните инспекции по околна среда и води и Горските стопанства. Ако запалването е ограничено, незабавно да се предприемат действия за гасенето на огъня с налични средства – пожарогасители на автомобили, лопати и др.

Пожарите са бедствие, което причинява огромни щети на природата. Затова всички граждани трябва да проявяват отговорност и бдителност.