Актуални агро новини.Как да се избегне двойното финансиране в лозарския сектор?.

Ограничение на заявителите за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя", които през последните 10 финансови години са се възползвали от европейско финансиране за същата дейност и на същата площ. Това гласи проект на наредба, касаеща Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.

Според експертите по този начин ще се избегне двойното финансиране по мерките от лозарската програма, ще се даде възможност на нови производители да се възползват от европейски средства и ще се отвори път за финансиране на различни дейности, допустими за прилагане по реда на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя".

Друго предвидено изменение, упоменато в проекта, е промяна в едно от условията към договорите за наем и аренда или преаренда на земята. Към момента, нормативно изискване е договорите да бъдат със срок на действие минимум 5 стопански години. Това обаче е проблем при осъществяването на проверките за кръстосано спазване, които са приложими за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя", тъй като основно изискване е резултатите от тях да бъдат за календарна година. Предвижда се още и промяна на срока, в който кандидатите могат да заявят авансово плащане, от 20 август на 1 септември. Така ще се осигури по-дълъг срок за реакция от страна на бенефициентите, което от своя страна ще се отрази добре върху усвояемостта на бюджета.

Автор: Цветелина Влайкова

, 'script', 'facebook-jssdk'));