Актуални агро новини.Вземат се мерки за ускоряване на изпълнението на ОПОС 2014-2020.

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Нено Димов, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ предприе действия за ускоряване на изпълнението и ограничаване на потенциалния риск от загуба на средства по ОПОС 2014-2020 г. Мерките са във връзка с констатации в доклад на Сметната палата за забавяне процеса на договаряне на средства.

Подаването на проекти, които не отговарят на насоките за кандидатстване, както и неприключили процедури по Закона за устройство на територията (ЗУТ) бавят изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Сериозен проблем са и многобройните обжалвания на обществени поръчки по вече сключени договори.  Това забавя напредъка по програмата и поставя пред риск усвояването на 168 млн. евро от фондовете на ЕС. От тях 78 млн. евро са заради непостигане на целите за сертификация на разходите и 90 млн. евро са за непостигане на физическите и финансовите междинни цели от рамката за изпълнение на програмата до края на 2018 г.

Към момента по ОПОС 2014-2020 са обявени 25 процедури на стойност над 1,5 млрд. лв. Очаква се до края на годината целият ресурс в размер на 3,5 млрд. лв. да бъде на разположение на бенефициентите.

За да се ускори процесът на разплащания и да се ограничи рискът от загуба на средства, се предприемат спешни действия като се организират консултации с бенефициентите и се следи подготовката на проектните предложения. Дават се допълнителни разяснения, осигурява се връзка с други администрации и институции. Обърнато е внимание на директните бенефициенти да стартират процедурите по избор на изпълнители на възможно най-ранен етап, още преди подписване на самите договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Обмисля се и възможността да се увеличи ресурсът за предоставяне на финансови инструменти. Вече има подписано споразумение с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД, по силата на което над 52 млн. лв. от ПО 2 „Отпадъци“ ще се използват за предоставяне на банкови гаранции. Предвижда се да бъде подписано и второ финансово споразумение, чрез което във фонда ще постъпят 10% от бюджета на приоритетна ос „Води“. С този ресурс ще бъдат подпомогнати инвестициите във ВиК сектора. Обмисля се възможността да се заделят средства и за финансови инструменти по ПО5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух.“.

Мерките по ОПОС 2014-2020 бяха представени пред Комисията по околната среда и водите в Народното събрание.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));