Актуални агро новини.Валежите повишиха нивата на реките.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрлогия към БАН (НИМХ-БАН) водните нива на реките в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се повишавали след валежи. Поради ниската почвена влажност повишенията не са значителни: р. Искър – с до +66 см; р. Вит – с до +27 см; р. Осъм – с до +38 см; р. Янтра – с до +24 см; р. Тунджа – с до +11 см; р. Марица – с до +35 см, в основната река и с до +27 см по притоците й; р. Арда – с до +15 см; р. Места – с до +52 см; р. Струма – с до +38 см.

Без изменение са останали водните нива на реките в Черноморския басейн. Повечето от реките в страната са с водни количества около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -42 см до +66 см;

Черноморски басейн: повишения с до +5 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -9 см до +31 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -33 см до +52 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавски басейн - все още са възможни краткотрайни незначителни повишения в средните и долните течения на реките в басейна. Речните нива постепенно ще започнат да се понижават, повишения след оттичане ще има в долните течения на основните реки до 19 юли. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 18, 19 и 20 юли ще са около и под средномногогодишните стойности. Днес и утре се очакват повишения в долното течение на основната река в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 18, 19 и 20 юли ще бъдат над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес във водосборите на реката ще започне плавно понижение на водните нива, като тенденцията ще се запази и през следващите три дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 юли ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес ще започне понижение на речните нива, тази тенденция ще се запази и през следващите 2-3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В Черноморския басейн се очакват повишения на речните нива в долното течение на р. Камчия и във водосборите на южночерноморските реки. По-значителни ще са във водосборите на р. Факийска, р. Велека и р. Резовска, където все още са възможни локални поройни наводнения. От следобедните часове на 18 юли речните нива ще започнат да се понижават.

В Източнобеломорския басейн също се очакват значителни повишения на нивата в долните течения на реките Тунджа (във водосборите на притоците й – р. Куруджа, р. Воденична, р. Манастирска, р. Карабашка), Марица (във водосборите на притоците й – р. Харманлийска, р. Селска, р. Бисерска, р. Бакър дере, р. Лозенска, р. Каушка, р. Голяма, р. Лефченска, р. Ченгене дере, р. Каламица), Арда (във водосборите на притоците й – р. Къзълач, р. Бююкдере, р. Кесибир, р. Дюшундере и р. Марешница). В долното течение на р. Марица (след вливането на р. Сазлийка) във вечерните часове днес са възможни локални поройни наводнения. От утре следобед ще започне плавно понижение на речните нива, повишения след оттичане ще има в долните течения на основните реки до 19 юли.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес речните нива плавно ще се понижават. Вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на реките Места и Струма до 19.07.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

За днес – 18.07.2017 г., НИМХ-БАН издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи в областите Кърджали , Хасково, Ямбол и Бургас. През нощта и до обяд се очакват количества 15-20 л/кв.м, на отделни места до 30 л/кв. м.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17.07.2017 г. е 4 421,5 млн. м3 и представлява 68,1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 87,6% от общия им обем; напояване – 53,0% от общия им обем; енергетика – 76,2% от общия им обем.