Актуални агро новини.Понижението на речните нива продължава.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са се понижавали през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до + 18 см) в резултат на работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Огоста и р. Арда. Повечето от реките в страната са с водни количества около праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 37 см до + 18 см

Черноморски басейн: колебания от – 20 см до + 5 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 12 см до + 9 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 5 см

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн  днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, водните количества на 21, 22 и 23 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 21, 22 и 23 юли, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 юли водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: речните нива в басейна ще останат без съществени изменения днес и през следващите два дни.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ – БАН: http://hydro.bg/

На 21.07.2017 г. на територията на страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20 юли 2017 г. е 4401,5 млн. м3 и представлява 67,8% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 87, 4% от общия им обем напояване – 52, 4% от общия им обем енергетика – 76, 2% от общия им обем
, , 'facebook-jssdk'));