Актуални агро новини.Започна работата по Морската стратегия на България 2016-2021.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в работата на Консултативния и координационен съвет (ККС) по опазване на околната среда в морските води на Черно море. На днешното заседание на Съвета беше даден реален старт за изпълнение на мерките по Морската стратегия на България 2016-2021 г.

Министърът оцени ролята на Съвета за мобилизация на институциите, отговорни за изпълнението на мерките от приетата в края на 2016 г. първа Морска стратегия на Р България. Той акцентира върху  важността от планирането на нови мерки в бюджета за 2018 г. и в 3-годишната бюджетна прогноза. Целта е да се осигури изпълнението на ангажиментите на държавата по Рамковата директива за морска среда. МОСВ е отговорната институция за опазване на морската околна среда и прилагането на изискванията. Министерството е координатор на изпълнението на мерките от Морската стратегия за опазване на морската околна среда в Черно море 2016-2021.

За осигуряването на финансови средства за реализация на мерките, Съветът реши да се изготви детайлен план и работна програма за всяка година. За по-добра координация при изпълнението на мерките и подготовката на следващия цикъл на Морската стратегия, се реши да бъде създадена Експертна консултативна група, която ще подпомага работата на ККС.  Очаква се освен представители на институциите в нея да се включат представители на научната общност на областните администрации и на Черноморските общини.

Програмата на Морската стратегия обединява мерки, свързани с изпълнението им от институциите, имащи отговорности към прилагането им и политиката за морската среда. Част от мерките са институционални и административни, а други са свързани с проучвания или инвестиционни проекти като намаляване на еутрофикацията и  предотвратяване на разпространението на инвазивни чужди видове. Намаляване на замърсителите, опазване на биологичното разнообразие, намаляване на въздействието на човешките дейности върху морското дъно, стимулиране на устойчивото използване и управление на морските ресурси, намаляване на отпадъците на плажовете и в морската среда, предотвратяване и ограничаване на шумовото замърсяване, влияещо върху риби и бозайници.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));