Актуални агро новини.Нивата на реките ще останат без съществени изменения.

По данни и прогнози на Националния ниститут по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменение през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до + 25 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Огоста, р. Искър и р. Арда. Почти всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и над праговете за ниски води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 20 см до + 25 см

Черноморски басейн: колебания от – 2 см до + 5 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 10 см до + 18 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн - речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни повишения на водните нива в горните и средните течения на реките Лом, Огоста , Вит, Осъм и Янтра. Вследствие на интензивни валежи в ранните и сутрешните часове на 27 юли се очакват значителни повишения на водните нива във водосборите на реките Видбол, Арчар, Лом, Огоста, Искър – в горното и средното течение, Вит и Осъм – в долните течения, р. Янтра – в целия водосбор, Русенски Лом – в долното течение. Повишения в резултат на оттичане ще има в долните течения на основните реки до 30 юли.

Поради интензивни валежи във вечерните часове на 26 и в ранните часове на 27 юли са възможни локални поройни наводнения във водосборите на р. Искър (в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й над яз. „Панчарево“, Банкенска, Суходолска, Владайска, Перловска, Слатинска, р. Янтра (в горното течение на основната река при гр. Габрово и във водосборите на притоците й – Белица, Дряновска, Росица (при Севлиево), р. Елийска).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре водните нива ще останат без съществени изменения. През нощта срещу 27 и на 27 юли вследствие на валежи се очакват резки повишения в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й над яз. „Панчарево“, Банкенска, Суходолска, Владайска, Перловска, Слатинска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28 юли, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26 и на 27 юли вследствие на валежи рязко ще се повишат водните нива в горното течение на основната река при градовете Габрово и Велико Търново, както и във водосборите на притоците й –Дряновска и Росица. В обедните часове на 27 юли се очаква водните количества на р. Янтра при Габрово и на р. Росица при Севлиево да преминат жълтия праг на внимание. На 28 юли нивата във водосбора на р. Янтра ще започнат да се понижат, като повишения в резултат на оттичане ще има в долното й течение до 30 юли. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 юли водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 26-29 юли се очакват повишения на речните нива, като значителни ще са в периода 27-29 юли във водосбора на притока Черни Лом и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горните и средните течения на реките в басейна. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на северночерноморски реки (включително добруджанските черноморски реки) и в горните течения на реките Велека и Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през следващите три дни ще има повишения на водните нива в басейна: през нощта срещу 27 и в сутрешните часове на 27 юли – в горното течение на р. Тунджа, във водосборите на притоците й над яз. „Копринка“, в горното и средното течение на р. Марица (във водосборите на старопланинските й притоци Стряма, Рахманлийска, Омуровска, Текирска), във вечерните часове на 27 – в горното течение на р. Арда.

Поради интензивни валежи през нощта срещу 27 и на 27 (в ранните часове) са възможни локални поройни наводнения във водосборите на р. Тунджа (в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й над яз. „Копринка“, Саплама, Тъжа, Турийска, Габровница,  Лешница, Гюрля,  Марица  – във водосборите на старопланинските й притоци Сряма, Бяла река, Свеженска, Рахманлийска, Омуровска, Новоселска).

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Елховска при Рудозем има вероятност да премине жълтия праг на внимание в следобедните часове на 27 юли. Водното количество на р. Черна река при Смолян има вероятност да премине жълтия праг на внимание в следобедно-вечерните часове на 27 юли.

Западнобеломорски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 26 и в сутрешните на 27 юли се очакват повишения в горните и средните течения на реките в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/  

За 26 юли 2017 г. Не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25 юли 2017 г. е 4346,4 млн. м3 и представлява 67% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 86, 7% от общия им обем напояване – 51, 4% от общия им обем енергетика – 75, 4% от общия им обем