Актуални агро новини.Очакват се краткотрайни повишения на реките.

По данни и прогнози на Националня институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) водните нива на реките в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се задържали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения в резултат на валежи са регистрирани в Дунавския и Черноморския басейн във водосборите на реките Искър – с до +25 см, Осъм – с до +50 см, Врана (приток на р. Голяма Камчия) – с до +131 см. Незначителни повишения (с до +17 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн – във водосборите на Огоста и Арда.

Почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са с водни количества около и над праговете за средни води, а в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн – около праговите стойности за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -30 см до +50 см;

Черноморски басейн: колебания от -4 см до +131 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -11 см до +11 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -6 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн в резултат на валежи се очакват по-значителни повишения във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. През следващите 2 дни речните нива на повечето от наблюдаваните реки в басейна плавно ще се понижават , като повишения в долните течения на реките са възможни вследствие на оттичане до 30.07.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 28, 29 и 30 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще продължават да се повишават, като по-значителни е възможно да бъдат повишенията в горното течение на реките Видима, Дряновска, Белица, Елийска и Студена. Очаква се водното количество на основната река при гр. Габрово да премине жълтия праг за внимание на утре. От следобедно-вечерните часове във водосбора на р. Янтра ще започнат да се понижат, като повишения в резултат на оттичане ще има в долното й течение до събота.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че прогнозираните водни количества в долното течение на реката от днес до понеделник ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата ще продължат да се повишават вследствие на валежи и оттичане. От сутрешните часове утре ще започне понижение на водните нива във водосбора, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните му части до сутринта на 30 юли. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горните и средните течения на реките в басейна. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на северночерноморски реки (включително добруджанските черноморски реки) и в горните течения на реките Факийска, Ропотамо, Велека и Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес ще има повишения на водните нива. За река Тунджа ще е във водосборите на притоците й между язовирите Копринка и Жребчево. При Марица повишението ще е в средното течение на  Марица – във водосборите на родопските и старопланинските й притоци Въча, Първенецка, Чепеларска, Стряма, Рахманлийска, Омуровска, Текирска, Мечка, Банска, Меричлерска, Ракитница (приток на р. Сазлийка),  Величка (приток на р. Харманлийска). За река Арда се очаква повишение в горното и средното й течение на притоците й Бориковска,  Текирска, Черна река, Бяла река, Малка Арда, Боровица. От утре речните нива ще се понижават, като заради оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки до 30 юли.

Поради интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения във водосборите на Марица – на родопските и старопланинските й притоци Въча, Първенецка, Чепеларска, Стряма, Рахманлийска, Омуровска, Черкезица, Мечка, Каяклийска. За Арда се очакват в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й Бориковска, Текирска, Елховска, Черна река, Бяла река, Малка Арда, Боровица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: водното количество на река Елховска при Рудозем има вероятност да премине жълтия праг на внимание в следобедните часове днес. И Черна река при Смолян се очаква да премине жълтия праг в ранните следобедни часове днес, като до вечерта ще достигне и оранжевия праг на предупреждение.

Западнобеломорски басейн: в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения във водосборите на реките. Значителни ще бъдат повишенията във водосбора на река Доспат, както и във водосборите на пиринските притоци на реките Места и Струма. След 28 юли речните нива ще се понижават.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 28 юли 2017 г. в областите Добрич, Шумен, Силистра, Варна и Бургас, НИМХ-БАН издава предупреждение от първа степен (жълт код) за краткотрайни интензивни валежи с количества около 20 л/кв. м. Предупреждението е в сила само за нощните часове срещу 28 юли. През деня на 28-ми, както и през цялото денонощие в останалата част от страната, опасни метеорологични явления не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми е 4 330,5 млн. м3 и представлява 66,7% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 86,5% от общия им обем; напояване – 51,1% от общия им обем; енергетика – 75,2% от общия им обем.