Актуални агро новини.РИОСВ-Хасково извърши 120 проверки през юли.

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през юли 120 проверки на 119 обекта. Дадени са 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 5 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 2 наказателни постановления на стойност 1900 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на обща стойност 7502 лв.
 
Издадено е наказателно постановление за 1400 лв. за нерегламентирано събиране на отпадъци на незаконна площадка в с. Стремци, общ. Кърджали. За 500 лв. е издадено наказателно постановление на Инсталация за преработка на соапщок (отпаден продукт, получен при процеса на неутрализацията на растителните масла) в гр. Кърджали, затова че осъществява дейността си без приети по установения ред пречиствателни съоръжения.

Съставени са актове на два цеха за производство на гасена вар в гр. Харманли, за това че не са представили документ за извършена регистрация съгласно изискванията на Регламент REACH. Актове са съставени и на две физически лица за отглеждане на 200 крави без съгласуване на дейността с РИОСВ- Хасково и за разораване на площ в защитена местност „Лозенски път“. Съставен е акт и са наложени две еднократни санкции на Пивоварен завод в Хасково за изпускане на отпадъчни води в Терс дере над допустимите норми.

В изпълнение на дадени предписания са закрити 5 нерегламентирани сметища- в гр. Джебел и в селата Овчево, общ. Джебел,  Бисер , общ. Харманли, Татарево, общ. Минерални бани и  Жълти бряг, общ. Стамболово.

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 15 сигнала, 10 от които за защитени видове птици в безпомощно състояние– мишелов, чухал и 8 паднали от гнездата си млади щъркели. След бързата реакция на експертите по биоразнообразие на всички птици е оказана помощ, след което са пуснати в естествената им среда или са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.