Актуални агро новини.Няма замърсяване от спряното заради токовия удар производство в инсталацията за производство на калцинирана сода.

Експерти на РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория – Варна към ИАОС са в „Солвей Соди“ АД и следят за развитието на ситуацията във връзка с възникнал в 8:20 ч. нa 08.08.2017 силен токов удар в националната електропреносна мрежа. Вследствие на токовия удар са спрели работещите парогенератори в ТЕЦ, както и цялата инсталация за производство на калцинирана сода на „Солвей Соди“ АД.

Към 11 ч. няма наличие на данни за замърсяване на атмосферния въздух и водите. По резултатите в реално време от автоматичната измервателна станция „Изворите“, Девня, не е констатирано повишаване концентрациите на контролираните замърсители на атмосферния въздух, като същите са значително под пределно допустимите концентрации.

Сформираните екипи са в готовност за извършване на пробовземания за качеството на атмосферния въздух в района с апаратура за експресно определяне на замърсители „GASMET“ , както и за водни проби на изход от утаителен басейн „Падина“, непосредствено преди заустване в река Провадийска. Приложени са процедурите според аварийния план за действие с евакуация на собствения и външен персонал, както и допълнителни превантивни дейности за елиминиране замърсяването на водите на изход от утаителен басейн „Падина“ – чрез поставяне на пръстени на водоотливната шахта за задържане на течностите в обема на съоръжението. Стартирани са дейности по въвеждане в експлоатация на парогенераторите и последващ пуск на инсталацията за производство на калцинирана сода.