Актуални агро новини.Установени административни нарушения при контролни проверки по р. Дунав.

На 14 и 15.08.2017 г. при осъществени контролни проверки по река Дунав, служители от отдел „Рибарство и контрол“ Западна България, област Видин, установиха административни нарушения по смисъла на чл. 38, ал. (1) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми от обектите по чл. 3 , ал. 1, т. 1 и 2 с размери, по-малки от минимално допустимите, съгласно приложение № 2. и чл. 22, ал. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които
притежават билет за любителски риболов от Закона за рибарството и аквакултурите. Съставени са 3 броя актове за установяване на административно нарушение и 3 броя констативни протоколи. Установените улови – шаран с размери под минимално допустимите, са върнати обратно в река Дунав.

Продължават целенасочените проверки за нарушители на Закона за рибарството и аквакултурите, с особено внимание на случаи на улов на маломерен шаран, във връзка с чл. 38, ал. 1 и приложение № 2 към ЗРА.