Чупренска рекаАктуални агро новини.Възможни са незначителни краткотрайни повишения на водните нива.

По данни и прогнози на

Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите н а  р. Вит при с. Биволаре – с до +28 см; р. Крумовица при Гара Кула – с до +22 см и на  Бяла река при с. Долно Луково – с до +44 см. Всички наблюдавани реки са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -27 см до +28 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -37 см до +44 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +12 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: В На 23, 24 и 25 август водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните  количества на 23, 24 и 25 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните  количества на  23 , 24 и 25 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите два дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните  количества в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 август ще бъдат около средно многогодишните  стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: На 23, 24 и 25 август водните нива в басейна ще се понижават и ще останат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: На 23, 24 и 25 август водните нива в басейна ще се понижават и ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

Според последните симулации на модела водното количество на р. Черна при Смолян няма да достигне жълтия праг на внимание през следващите три дни. Според последните симулации на модела водното количество на р. Върбица при  Златоград също няма да достигне жълтия праг на внимание през следващите три дни.

Западнобеломорски басейн: На 23, 24 и 25 август  водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 23 август 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.08.2017 г. е 4 048,6 млн. м3 и представлява 62,4 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 83,3% от общия им обем; напояване – 46,6% от общия им обем; енергетика – 70,9% от общия им обем.