Актуални агро новини.Единна база-данни за биотехнологии в земеделието вече е достъпна за всички фермери в ЕС.

Единна база-данни за биотехнологии в земеделието вече е достъпна за всички фермери в Европейския съюз. Разработването й е финансирано от Европейската комисия, а целта е предоставянето на експертна информация за сектора.

На базата на информацията ще могат да се взимат важни решения, свързани с развитието на земеделието в селските райони чрез иновации. Развитието на биоикономиката е приоритет за Брюксел и включва ресурси от почвите и водните пространства, които да се използват за производство на храни, биоенергия и биоматериали.

За периода до 2020 година Европейският съюз е заделил над 800 милиона евро за иновативно управление на горите , земеделските  земи и моретата. Според експертите тези средства ще генерират нови инвестиции в размер на близо 3 милиарда евро за разработването на възобновяеми енергии. Производството на енергия във фермите спомага за поддържането на работните места, както и за създаването на нови там, където се произвежда биомаса от земеделието и горите. С помощта на това финансиране се провеждат различни проекти в Европа, които допринасят за развитието на биоикономиката. Пример в това отношение е производител в Румъния, който е построил инсталация за производство на възобновяема енергия с помощта на средства от Европейския фонд за развитие на селските райони. Проектът позволява да се намали до минимум консумацията на енергия в стопанството, а емисиите вредни газове се намаляват до нула. Освен това производството на биогаз позволява да се намалят производствените разходи, като се повиши рентабилността и конкурентоспособността на фермата в дългосрочен план.