Актуални агро новини.РИОСВ-Русе даде пет предписания на фармацевтична фирма.

Екип на РИОСВ – Русе извърши проверка на условията в Комплексно разрешително №10-Н1/2011  на „Биовет“ АД – клон Разград, в съответствие с плана за контролната дейност на инспекцията и получените сигнали от началото на август. На оператора са дадени 5 предписания, чието изпълнение ще бъде проверено до края на септември.

Предписанията са за: предоставяне на информация за последващо третиране на определени отпадъци; преработване на документацията, свързана със следене на параметрите за правилната експлоатация на ПСОВ; актуализиране инструкцията за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на ПСОВ; изготвяне и поддържане на досиета за хладилното оборудване; актуализиране на плана за мониторинг при анормални режими на инсталациите.

Продължават настройките на новото физико-химично стъпало за третиране на отпадъчните води от производствената дейност. Въвеждането в експлоатация се очаква да бъде през септември. Извършват се измервания на качеството на атмосферния въздух с мобилната автоматична станция на регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда. За резултатите от измерванията ще бъдат информирани компетентните органи.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));